Palvelutuotteitamme ovat mm. henkilöarviointi, coaching ja työnohjaus,
360° TUTKA ® -arviointi sekä rekrytointipalvelut.


Vival – viisas valinta


Vival on psykologisia henkilöarviointipalveluita sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämispalveluita tarjoava yritys. Autamme organisaatioitanne tekemään toimivia ja onnistuneita henkilövalintoja, jolloin työntekijöiden osaaminen hyödyttää teitä parhaiten. Tuemme organisaatioiden toimivuutta ja vaikutamme työntekijöiden hyvinvointiin.

ENEMMÄN YKSILÖLLISYYTTÄ

Emme ole palvelujen tuotantotehdas, vaan toimimme syvällisesti mutta silti sujuvasti asiakkaamme tarpeiden mukaan. Palvelujemme lähtökohtia ovat monipuoliset ja toimivat menetelmät ja tieteellinen tutkimustieto. Olemme varmoja siitä, että ihmiset ja organisaatiot voivat kehittyä.

Koska ymmärrämme, miten ihmisen persoona vaikuttaa työssä suoriutumiseen, saat asiakkaanamme meiltä arvokasta lisätietoa henkilöstövalintoihin.

JUURET TYÖTERVEYSLAITOKSEN HENKILÖARVIOINTIPALVELUISSA

Vival Oy on Työterveyslaitoksen psykologien perustama yritys, joka tarjoaa vastaavia palveluja kuin Työterveyslaitoksen henkilöarviointipalvelut aiemmin. Työterveyslaitoksessa arviointeja on toteutettu jo 50-luvulta lähtien, ja nyt tätä historiaa jatkaa Vival. Meissä yhdistyy vankka kokemus, laaja perspektiivi ja vireä ote.

HENKILÖARVIOINNIN EDELLÄKÄVIJÖINÄ

Meillä on vahva osaaminen ja monipuolinen kokemus työ- ja organisaatiopsykologiasta. Olemme kehittäneet Suomessa henkilöarviointeja kouluttamalla ja tiedottamalla. Olemme osallistuneet myös menetelmien ja arviointijärjestelmien kehittämiseen. Olemme toimineet pitkään Suomen virallisen henkilöarvioinnin sertifiointikoulutuksen järjestäjinä. Toimimme psykologian alan merkittävissä luottamuselimissä ja tuotamme henkilöarviointialan kirjallisuutta, esimerkkinä Viisaat Valinnat (2007).

VIVAL OY KUULUU SUOMEN VAHVIMPIEN YRITYSTEN JOUKKOON

Suomen vahvimmat

Suomen Vahvimmat - sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksemme luotettavuudesta, luottokelpoisuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä.
Korkean luottoluokituksen saaneet ovat luotettavia yhteistyökumppaneita.

 

 

”Esimiehemme sekä me henkilöstöhallinnossa olemme todella tyytyväisiä Vival Oy:n palveluun. Olemme työskennelleet vuosia yhteistyössä saman arvioijan kanssa ja tämän pitkän kokemuksen myötä psykologi tunnistaa hyvin organisaatioomme sopivat henkilöt. Palvelu on nopeaa ja joustavaa ja raportit ovat selkeitä. Olemme onnistuneet rekrytoinneissa ja Vivalin ammattitaito on ollut valinnoissamme oleellisena tukena.”

Mervi Suorsa, henkilöstöjohtaja
Vantaan EnergiaHenkilöarviointi


KAIPAATKO ASIANTUNTIJAN TUKEA, KUN TEET TÄRKEITÄ HENKILÖVALINTOJA?

Teemme psykologisia henkilöarviointeja, joilla ennustetaan yksilön työskentelyä ja suoriutumista työtehtävässään. Henkilöarvioinneilla organisaatio saa tärkeää ja objektiivista tietoa työntekijöistä ja -hakijoista. Tavoitteena on saada työnantajalle tehtävästään motivoitunut ja siinä pärjäävä henkilö sekä työnhakijalle sellainen työpaikka, jossa hän viihtyy ja voi hyödyntää ja kehittää omia vahvuuksiaan.

MIKSI?

Organisaation menestyminen ja toimintakyky riippuvat oikeanlaisista henkilöstöresursseista. Psykologisista henkilöarvioinneista on hyötyä henkilöstön hankinnassa ja henkilöstösuunnittelussa. Esimies voi hyödyntää henkilöarvioinnista saatavaa tietoa myös auttaessaan uutta työntekijää orientoitumaan tehtäväänsä ja myöhemmin urasuunnittelussa.

MITEN?

Henkilöarviointeja tehdään yleensä rekrytointiprosessin loppuvaiheen hakijoille. Toteutamme henkilöarvioinnit monimenetelmäisellä prosessilla, jota Psykologiliittokin suosittelee. Kartoitamme arvioinnissa kunkin työtehtävän kannalta olennaisia ominaisuuksia ja valmiuksia, muun muassa ajattelutapaa, työskentelytapaa, yhteistyökykyä, motivaatiota sekä paineensietokykyä.

 

Laadukkaasti toteutettu henkilöarviointi maksaa itsensä takaisin. Epäonnistunut rekrytointi taas käy helposti kalliiksi.


KENELLE?

Henkilöarviointipalvelua kannattaa hyödyntää, kun
– rekrytoidaan uutta henkilöstöä
– kartoitetaan sisäisiä resursseja
– valitaan koulutuksiin osallistuvia henkilöitä
– rekrytoidaan henkilöitä ulkomaankomennuksille.

VIVAL – VIISAS VALINTA

Kaikilla psykologeillamme on henkilöarvioinnin sertifikaatti ja pitkä kokemus henkilöarvioinneista eri tehtäviin, esimerkkeinä asiakaspalvelu-, asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävät, turvallisuuskriittiset tehtävät ja kansainväliset tehtävät. Vahvuutenamme on kyky ymmärtää persoonan moniulotteisuutta mutta viestiä siitä selkeässä muodossa.

OTA YHTEYTTÄ:

Kaisa Karvinen
puh. 046 851 1923
kaisa.karvinen@vival.fi

Juha Sandberg
puh. 040 770 5676
juha.sandberg@vival.fi

 


Coaching ja työnohjaus


HALUATKO KEHITTÄÄ OMAA TAI ORGANISAATIOSI ESIMIESTYÖTÄ JA JOHTAMISTA?

Coachingin ja työnohjauksen avulla parannetaan esimiesten ja johtajien osaamista ja oman työskentelyn arviointi- ja kehittämiskykyä.

MIKSI?

Avullamme vahvistat esimiesten ja johdon omien tehtävien hallintaa, esimerkiksi töiden organisointia, viestintää ja henkilöjohtamisen eri osa-alueita. Tämä säteilee alaisiin ja koko organisaatioon, sillä silloin toiminta tehostuu, pelisäännöt selvenevät ja työilmapiiri kohenee. Näin myös työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat.

MITEN?

Coaching ja työnohjaus toteutetaan aina organisaation tavoitteista käsin. Niitä tehdään sekä yksilöllisesti että pienryhmässä. Kehittämisprosessissa edetään tavoitteellisesti, systemaattisesti ja ratkaisuhakuisesti. Coaching eroaa työnohjauksesta siten, että coachingissa tavoite ja prosessin kesto rajautuvat etukäteen tarkemmin. Toteutukseltaan ja hyödyiltään ne ovat kuitenkin samankaltaisia. Coaching ja työnohjaus antavat mahdollisuuden kohdata ja ymmärtää tietyssä tilanteessa olennaisia esimieshaasteita ja ottaa käyttöön aiempaa tarkoituksenmukaisempia keinoja ratkoa haasteita.
 

Coaching ja työnohjaus toteutetaan aina organisaation tavoitteista käsin.


KENELLE?

Coaching sopii sekä esimies- ja johtotehtävässä aloittaville että kokeneemmille esimiehille. Se tukee uudistumista ja otteen vahvistamista haasteellisissa johtamistilanteissa ja etenkin organisaatiomuutoksissa. Työnohjausta voidaan käyttää erityisen haasteellisissa työyhteisöön tai yksilöön liittyvissä tilanteissa.

VIVAL – VIISAS VALINTA

Vivalin tarjoaman coaching-palvelun ja työnohjauksen pohjana on laaja kokemus erilaisissa organisaatioissa ja ICF:n akkreditointiin oikeuttava erikoistumiskoulutus sekä pitkä työnohjaajakoulutus. Lisäksi hyödynnämme uusinta tutkimustietoa johtamisesta. Olemme myös perehtyneet syvällisesti esimiestyön ja johtamisen nykypäivän haasteisiin laajamittaisen esimiesten ja johtajien henkilöarviointitoiminnan kautta.

OTA YHTEYTTÄ:

Juha Sandberg
puh. 040 770 5676
juha.sandberg@vival.fi

 


360° TUTKA ® -arviointi


HALUATKO SELVITTÄÄ SEKÄ KEHITTÄÄ ORGANISAATIOSI ESIMIESTYÖN JA JOHTAMISEN NYKYTILAA?

360° TUTKA ® on tehokas johtamisen ja esimiestyön kehittämisen väline. Sen avulla saat selville, miten oma tai organisaatiosi esimiestyö toimii, ja hahmotat, mihin on erityisesti tarpeellista panostaa.

MIKSI?

Palvelun kautta saatava hyöty näkyy organisaatiossa siten, että esimies saa omat voimavaransa ja valmiutensa aiempaa paremmin käyttöön ja hän ymmärtää johtamishaasteita paremmin. Samalla esimiehen ja alaisten työn tulokset paranevat ja hyvinvointi lisääntyy.

MITEN?

360° TUTKA ® -palvelussa kerätään palautetta yleensä neljältä suunnalta: henkilöltä itseltään, hänen esimieheltään, alaisilta ja kollegoilta. Arvioitu esimies saa tuloksistaan henkilökohtaisen palautteen, jossa tarkastellaan hänen henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Ne hahmotetaan suhteessa hänen tehtäväkuvaansa ja organisaation asettamiin tavoitteisiin. Johto- ja esimieskunta voi määrittää yhteiset kehittymiskohteensa ja tukea sekä sparrata toisiaan niiden eteenpäin viemisessä. Korostamme nimenomaan henkilökohtaisen palautekeskustelun merkitystä. Tutkimuksissa on todettu, että siten kyselystä saadaan paras hyöty. Palveluamme voidaan silti tarvittaessa käyttää myös pelkkänä kyselynä, jossa palauteosuus toteutetaan ryhmämuotoisena.

KENELLE?

Palvelusta hyötyvät organisaatiot, jotka haluavat hahmottaa johtamisessa ja esimiestyössä vallitsevan tilanteen sekä tiedostaa omat vahvuutensa ja alueet, joissa heillä tarvitaan esimieskohtaisesti ja työyhteisönä erityistä tukea kehittymiseen. Kun yksittäisten esimiesten tilanteiden lisäksi koko organisaation johtamisen piirteet tulevat näkyviksi, siitä hyötyvät merkittävästi esimiesten lisäksi johto ja koko henkilöstö.

 

360° TUTKA ® -palvelussa kerätään palautetta yleensä neljältä suunnalta: henkilöltä itseltään, hänen esimieheltään, alaisilta ja kollegoilta.


VIVAL – VIISAS VALINTA

Erilaiset henkilöstön kehittämiseen tähtäävät kyselyt jäävät monesti pinnallisiksi ja irrallisiksi, mutta palvelumme avulla pääset kiinni siihen, miten johtaminen ja esimiestyö käytännössä toimivat. Olennaista myös on, että kehittymistarpeista luodaan selkeästi rajatut tavoitteet ja päätetään aikataulu ja konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteet todellisuudessa saavutetaan.

360° TUTKA ® kattaa olennaiset johtamisen ja esimiestyön osaalueet. Sen teema-alueet ovat vastuullisuus ja luotettavuus, kehittämishakuisuus, joustavuus ja avoimuus, viestintä ja motivointi, tuloksellisuus sekä osaamisen kehittäminen. Kattavuudestaan huolimatta kysely on kompakti ja nopea täyttää. Kyselyssämme saadaan näkyviin myös eri kysymysten saamat tärkeyspainotukset yksilö- ja organisaatiokohtaisesti.

360° TUTKA ® -palvelua on nyt kehitetty siten, että sen uuteen versioon on myös sisällytetty 2014 julkaistut valtakunnallisen johtamisen kehittämisverkoston JKV:n laatimat hyvän johtamisen kriteerit. Valtakunnallinen kehittämisverkosto koostui laajasta henkilöstöalan asiantuntijaryhmästä, jossa olivat edustettuina Suomen julkishallinto, yliopistot ja konsulttiorganisaatiot.

OTA YHTEYTTÄ:

Juha Sandberg
puh. 040 770 5676
juha.sandberg@vival.fi


Rekrytointi


KAIPAATKO APUA REKRYTOINNISSA?

Rekrytointi on monivaiheinen prosessi, ja sen voi toteuttaa eri tavoin. Mikäli haluat varmistaa, että rekrytointi onnistuu kunnolla, ota yhteyttä meihin.

MIKSI?

Hyvin hoidettu, laadukas rekrytointi vaatii asiaan paneutumista, monipuolista osaamista ja aikapanostusta. Ammattilaisen käyttö tässä hyödyttää monin tavoin. Kokemuksemme ja tietomme rekrytoinneista auttavat välttämään karikoita ja edistävät onnistunutta henkilövalintaa. Rekrytointi tulee hoidettua suunnitelmallisesti, ammattietiikan ja lainsäädännön mukaisesti. Hyvin toteutettu rekrytointi vahvistaa myönteistä työnantajamielikuvaa.

MITEN?

Palvelu räätälöidään asiakas- ja tilannekohtaisesti: voimme osallistua joko rekrytointiprosessin tiettyihin osuuksiin tai laajemmin sen eri vaiheisiin. Osallistumme mielellämme rekrytointikäytäntöjenne kehittämiseen ja konsultointiin.

KENELLE?

Kun olet rekrytoimassa henkilöstöä ja kaipaat vahvistusta päätöksentekoon tai mahdollisuutesi käyttää aikaa rekrytointiin ovat rajalliset, kannattaa hyödyntää osaamistamme.

 

Hyvin hoidettu, laadukas rekrytointi vaatii asiaan paneutumista, monipuolista osaamista ja aikapanostusta.


VIVAL – VIISAS VALINTA

Olemme olleet mukana erilaisten organisaatioiden rekrytointiprosesseissa ja saaneet kokemusta erilaisista tavoista toteuttaa rekrytointeja. Toimimme yhteistyössä kanssanne ja paneudumme siihen, mikä juuri teillä on tärkeää. Ymmärrämme, että kaikki toimintatavat eivät toimi kaikille ja toisaalta meillä on tietoa toimivista käytännöistä, jotka sopisivat juuri teidän tarpeisiinne.

OTA YHTEYTTÄ:

Kaisa Karvinen
puh. 046 851 1923
kaisa.karvinen@vival.fi

 

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Työterveyslaitokselta ja sittemmin Vival Oy:lta saamiimme henkilöarviointi- ja psykologipalveluihin. Henkilöarviointeja tehtäessä olemme pitäneet ensiarvoisen tärkeänä, että arvioinnit tehdään ammattitaidolla ja arvioinneissa käytetään monipuolisesti erityyppisiä menetelmiä luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi.”

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja
EHYT ryYhteystiedot

Toimimme pääkaupunkiseudulla, mutta voimme palvella tarpeen mukaan myös muualla Suomessa.

KÄYNTIOSOITE:

Vival, Tammasaarenlaituri 3 a, 00180 Helsinki
puh. 010 5262 990 | e-mail: toimisto@vival.fi


Kaisa Karvinen

psykologikonsultti,
osakas, PsM
puh. 046 851 1923
kaisa.karvinen@vival.fi
 

Juha Sandberg

psykologikonsultti, osakas
PsM, coach, työnohjaaja
puh. 040 770 5676
juha.sandberg@vival.fi